Adres        Burgemeester ter Laanplantsoen 21 
Postcode   1501 TN
Woonplaats   Zaandam
Website   vegzaandam.nl
RSIN   002618965
KvK   34381430


Het "Formulier publicatieplicht" kun je hier bekijken of downloaden.


Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de gemeente bestaat uit vier ouderlingen en twee diakenen. Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens de Vrije Evangelische Gemeente Zaandam.

Beloningsbeleid
Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel andere beloning voor ten behoeve van de VEG Zaandam verrichte werkzaamheden. Hetzelfde geldt voor de vele vrijwilligers die op pro Deo basis werkzaam zijn. Naast de genoemde personen heeft de VEG één persoon in dienst als voorganger / pastoraal werker. Het betreft hier een deeltijddienstverband. De beloning van deze persoon is afgestemd op functie, opleiding en ervaring.

Doel /Visie en missie
Wij willen als Vrije Evangelische Gemeente dicht bij Jezus Christus leven om in de omgang met Hem: de liefde van God de Vader en de kracht van de heilige Geest te ontvangen om zo dienstbaar te kunnen zijn naar elkaar en naar de samenleving. In woord en daad betekent dit:

  • Jezus Christus bekend maken aan mensen
  • zodat vernieuwing zichtbaar wordt in mensen
  • en God gestalte krijgt door mensen

Beleidsplan

De VEG Zaandam brengt haar visie en missie in praktijk door een scala aan activiteiten. Daarmede beoogt zij haar leden en vrienden verdieping bij te brengen van het christelijk geloof en probeert zij meer bekendheid te krijgen in de maatschappij waarin zij staat en mensen uit te nodigen kennis te nemen van het christelijk geloof.
De zondagse kerkdiensten, waarbij iedereen die meer wil weten van het christelijk geloof van harte welkom is, vormen de spil. De ontmoeting met de drie-enige God en met elkaar is onder andere bedoeld tot opbouw, bemoediging en versterking voor het dagelijkse leven in de maatschappij. Rond de zondagse diensten zijn er de afzonderlijke samenkomsten voor jonge mensen van 0 – 16 jaar.
Door de week zijn er samenkomsten voor bidstond, Bijbelstudies, vrouwendienst, Alphacursus etc.. Indien nodig wordt diaconale bijstand verleend.
De taakgebieden van de voorganger ligt in de sfeer van gemeenteopbouw, jeugdwerk, coaching van groepen, pastorale zorg en het zijn van kerk in de buurt. In het bijzonder dit laatste punt zal in de veranderende participatiemaatschappij belangrijker worden. Wij willen vanuit Gods liefde omzien naar de buurt: sociaal en betrokken zijn. Mede uit dat oogpunt, en omdat wij Onze Vader willen dienen, is ook het Lunchpunt opgezet. Elke vrijdag zijn er vrijwilligers aanwezig om voor mensen uit de (wijde) buurt, die daar behoefte aan hebben, naast wat evangelisatie een lunch aan te bieden. Aan deze lunch zijn geen kosten verbonden. Alles door de genade van onze Vader.

Staat van baten en lasten             2019             Begroting 2020
Baten           
Vrijwillige bijdragen    48.789   50.000
Collecten   7.849   7.800
Bestemmingscollecten   5.645   5.700
Giften/Legaten   1.920   0
Huren   7.766   6.000
Renten   33   0
Totaal van de baten   72.002   69.500
         
Lasten        
Personeelskosten   40.634   43.750
Huishoudelijke kosten   1.201   1.250
Kosten kerkdiensten   2.777   3.550
Algemene kosten   7.348   8.500
Bijdragen   0   100
Afdracht bestemmingscollecten   5.645   5.700
Energiekosten   9.113   9.250
Dotatie voorzieningen   8.300   38.300
Afschrijvingen   3.383   2.700
Totaal van de lasten   78.401   113.100
         
Saldo   -6.399   -43.600
Alle bedragen zijn in euro’s        
Vrije Evangelische Gemeente Zaandam